SĖKMINGAS GALIMYBIŲ IŠNAUDOJIMAS EUROPOS ĮMONIŲ TINKLO ORGANIZUOJAMUOSE TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

UAB „Kompetencijų vystymo centras“ įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėms mtepi  iniciatyvoms, skirtų socialinių inovacijų technologinių sprendimų, produktų ir paslaugų kūrimui, paieška EĮT renginiuose“ pagal priemonę INOCONNECT, projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0118.

UAB “Kompetencijų vystymo centras” yra įmonė vykdanti naujausių technologijų perėmimo ir diegimo mokymus. Įmonė lanksčiai reaguoja į klientų poreikių pokyčius, stebi ir analizuoja rinką, investuoja į naujų technologijų įsisavinimą, gerina esamų paslaugų kokybę, kuria naujas informacinių technologijų (IT) mokymo paslaugas. Teikdama aukštą pridėtinę vertę kuriančias novatoriškas paslaugas, įmonė siekia skatinti modernių ugdymo(si) paslaugų ir produktų kūrimą visuomenės ugdymo tikslams, teikti interaktyvias, technologijomis paremtas ugdymo paslaugas bei užtikrinti IKT ir kitų technologinių priemonių aktyvų naudojimą visų užsiėmimų metu. Ypatingai tokių technologijų ir paslaugų poreikis suaktyvėjo po visuotinės pandemijos, kuomet ugdymo(si) procesai turėjo vykti nenutrūkstamai net ir nuotoliniu būdu. Taigi įmonei tenka nuolat investuoti į MTEPI veiklas, kurios padėtų atrasti, ištirti, sukurti bei diegti inovatyvius ugdymo(si) produktus bei paslaugas, inovacijas ir technologijas. Kadangi ugdymo(si) procesai šiuo metu yra masiškai paremti technologijų pagrindu dėl inovatyvėjančios visuomenės pažangos, todėl ugdymo(si) sistemoje yra ypatingas technologijų poreikis.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 10-tyje renginių.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia : 2020-09-02

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-08-25

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 19.101,40 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.